.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΙΒ/ΕΙ

 

Πρόεδρος:               Χατζηπαναγιώτου Στυλιανός
Αντ/δρος:                 Νικολάου Χρυσούλα
ΓΕΝ. Γραμματέας:  Παρασκευοπούλου Πηνελόπη
Ταμίας:                     Αντωνάκος Γεώργιος
ειδ. Γραμματέας:    Γκίκα Μερόπη
Μέλη:                        Τσιρογιάννη Αλεξάνδρα
                                  Θεοδωρίδης Θεόδωρος
                                  Ζέρβα Λουκία
                                  Μαγιορκίνης  Εμμανουήλ

                                       
Αν. Μέλος:                Ιωαννίδης Αναστάσιος


                             

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                             

                                         Χ.Νικολάου                       

                                         Ν.Μαλισιόβας
                                         Ε.Τρίκκα
                                         Ε.Φαβίου                                                                                                                                                     Κ. Πάτας
 

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               Αικ. Παυλίτου - Τσίοντση

                                               Α. Λέκκα - Σωτηροπούλου                                                                                                                                         Μ. Χατζηαντωνίου

                                                              

                                        

                                      
                                       

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», η οποία στο παρόν θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

ΑΡΘΡΟ 2

Με τον όρο Ιατρική Βιοπαθολογία νοείται , σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η Ιατρική Εργαστηριακή Ειδικότητα που συμπεριλαμβάνει την Ιατρική Μικροβιολογία, την Ιατρική Εργαστηριακή Αιματολογία και Αιμοδοσία, την Ιατρική Βιοχημεία, την Ιατρική Ανοσολογία και όποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο τυχόν ενταχθεί στο μέλλον στην Ιατρική Βιοπαθολογία.

ΑΡΘΡΟ 3

Η Εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων και χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα, την οποία αναγράφεται περιφερειακά η επωνυμία και το έτος ίδρυσης της Εταιρείας , στο κέντρο δε φέρει απεικόνιση του Ασκληπιού .

Η έδρα της Εταιρείας δύναται να μεταφερθεί οπουδήποτε εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ με τέτοια απόφαση δυνανται να ιδρύει και διατηρεί γραφεία οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η εκπαίδευση, μελέτη και έρευνα σε θέματα που αφορούν την Ιατρική Βιοπαθολογία, ως επιστήμη και επάγγελμα και, ειδικότερα, την ποιότητα της περίθαλψης και υγειονομικής φροντίδας στα πλαίσια της Ιατρικής Μικροβιολογίας, καθώς και τις κοινωνικές διαστάσεις των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και ειδικότερα:

Η εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο του τίτλου του ειδικευμένου ιατρού στην Ιατρική Βιοπαθολογία και συναφών θεμάτων καθώς και του επαγγελματικού του ρόλου στην Κοινωνία.

Η μελέτη και προαγωγή της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από τους ιατρούς Βιοπαθολόγους, ικανούς από επιστημονική και ηθική άποψη να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Υγείας του Ελληνικού λαού.

Η συνεισφορά στην εναρμόνιση με τους ειδικευμένους ιατρούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ειδικότερα τους Βιοπαθολόγους.

Η συμβολή στην ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας στον τομέα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των ιατρών Βιοπαθολόγων, η ανάπτυξη φιλικών δεσμών, η ελεύθερη διακίνηση των ως άνω ιατρών στην Ευρώπη ή/και διεθνώς, καθώς και η διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα αυτό της υγείας. Η διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των μελών της, εξαιτίας της άσκησης ιατρικών πράξεων, οι οποίες εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση των συμφερόντων των μελών ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τη νόμιμη άσκηση της ειδικότητας.

Η συμβολή στην προάσπιση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και η συμβολή στον καθορισμό των ιατρικών Εργαστηριακών πράξεων και Ιατρικών εξετάσεων ανά αντικείμενο, οι οποίες στο σύνολό τους συγκροτούν την επαγγελματική οντότητα της ως άνω Ιατρικής ειδικότητας.

Η εκπόνηση , κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. , με ή χωρίς τη συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του ή των αρμοδίων Υπουργείων, του ΚΕΣΥ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών Οργανισμών, τα οποία θα χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τους οργανισμούς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ποσοστό έως 5% του επιχορηγουμένου ποσού θα διατίθεται γιά την κάλυψη αναγκών διαχείρισης του προγράμματος , κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Δ.Σ. στην οποία θα καθορίζεται και το κατά περίπτωση ποσοστό.

Η συμβολή στην εκπαίδευση γιά την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, καθώς και στην εκπαίδευση και ενημέρωση των γιατρών, είτε στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είτε στα πλαίσια συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η διοργάνωση από την Εταιρεία, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες ενώσεις, εταιρείες, οργανισμούς ή πανεπιστήμια επιστημονικών εκδηλώσεων, διαλέξεων ή συντονισμένων συζητήσεων, καθώς και η οργάνωση ή συμμετοχή σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια.

Η εκπροσώπηση της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά ΄Οργανα και Επιστημονικές Εταιρείες, που ασχολούνται με θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας, όπως είναι η UEMS, ECLM κ.α. με ειδικότερους σκοπούς: (α) Την ισότιμη συμμετοχή Ελλήνων εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας, σε κοινοτικό επίπεδο, αναφορικά με θέματα ιατρικής βιοπαθολογίας. (β) Την ενημέρωση για τα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών. (γ) Την ενημέρωση γιά κοινοτικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών. (δ) Τη διευκόλυνση Ελλήνων γιατρών Βιοπαθολόγων για συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα.

Τα μέσα γιά την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι:

(α) Η άμεση συνεργασία με τα μέλη επιστημονικές, εταιρείες, αλλά και με άλλες Ελληνικές , Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις, που ασχολούνται με θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

(β) Η εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

(γ) Η διοργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγών μεταξύ των μελών ή μεταξύ της Ενωσης και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων , υπό μορφή μετεκπαιδεύσεων, συνεργασιών ή λοιπών προγραμμάτων.

(δ) Η ενεργός συμμετοχή και συμβολή στην εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση πάνω σε θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας , με διεξαγωγή Συνεδρίων, σεμιναρίων και με πραγματοποίηση εκδόσεων.

(ε) Η παροχή πληροφοριών για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα ευρωπαϊκά συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, καθώς και πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τις δυνατότητες γιά μετεκπαίδευση σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ και τις υποτροφίες των ευρωπαϊκών οργανισμών.

(στ) Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού με θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή η συμμετοχή σε εκδοτικές δραστηριότητες άλλων εταιρειών. Η έκδοση μελετών, μονογραφιών, ενημερωτικών φυλλαδίων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που άπτεται του αντικειμένου της Ενωσης.

(ζ) Η παρέμβαση, έκφραση γνώμης, παράσταση και πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς της ενώσεως καθώς και i)με την Ιατρική Βιοπαθολογία και την Οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, με τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, ii) με τον καθορισμό των ιατρικών εργαστηριακών πράξεων (εξετάσεων) που στο σύνολό τους συγκροτούν την επαγγελματική οντότητα της ειδικότητας Ιατρική Βιοπαθολογία, καθώς και iii) με τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα των ιατρών Βιοπαθολόγων.

(η) Αν το επιτρέπουν οι πόροι της Εταιρείας να παρέχει εκάστοτε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου υποτροφίες, να συμβάλλεται με τρίτους (επίσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου) για την εξυπηρέτηση ταξιδιών των ιατρών μελών της στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς επίσης και για την παροχή εκπτώσεων σε ιατρούς-μέλη της, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι οι σχετικές ενέργειές της δεν φέρουν (καθ΄οιονδήποτε τρόπο) κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά και να ενεργεί κάθε τι νόμιμο προς προαγωγή των μελών της (εφ΄όσον το επιτρέπουν οι πόροι της).

(θ) Η προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με τις επιστημονικές εταιρείες άλλων χωρών-μελών , καθώς και η συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα διακρατικών συμφωνιών.

(ι) Η προάσπιση και υποστήριξη ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής των επαγγελματικών συμφερόντων των Ιατρών Βιοπαθολόγων κατά την άσκηση του ιατρικού τους επαγγέλματος.

(κ) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της Εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

Β. Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΛΗ- ΚΤΗΣΗ & ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ-ΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη της Εταιρείας είναι

Ι. Τακτικά,

ΙΙ. Επίτιμα ,

ΙΙΙ. Επικουρικά και

IV. Αντεπιστέλλοντα.

Τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να γίνουν οι ιατροί οι κατέχοντες τον τίτλο Ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και είναι μέλη των Ιατρικών Συλλόγων όλων των νομών της Ελλάδος.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, σε ένδειξη τιμής, επιστήμονες με Ελληνική ή ξένη υπηκοότητα, καθώς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εαιρεία ή συντελούν αποφαστικά στην εκπλήρωση των σκοπών της.

Επίκουρα μέλη έχουν το δικαίωμα να γίνουν ιατρίου ειδικευόμενοι στην Ιατρική Βιοπαθολογία μέλη των Ιατρικών Συλλόγων της Ελλάδας.

Αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν δικαίωμα να γίνουν οι εκτός Ελλάδος εγκατεστημένοι ιατροί, στο εξωτερικό, που κατέχουν νόμιμα τον τίτλο ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

2. Η εγγραφή τακτικού ή επίκουρου ή αντεπιστέλλοντος μέλους γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση της αιτήσεως, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου και εκπληρώνει τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό προϋποθέσεις. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαίνεται οριστικό η επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή των επίτιμων μελών απαιτείται εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και αποδοχή της με πλειοψηφία της νόμιμης απαρτίας των τακτικών μελών της.

3. Η κατάταξη στην κατηγορία των τακτικών ή επίκουρων ή αντεπιστελλόντων μελών ή η μετάταξη επίκουρου μέλους, που προσκομίζει νέα στοιχεία, σε τακτικό μέλος γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν υπέρχει αντίρρηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6

  • Την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας χάνουν:

(α) Οσοι υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση κατά το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα.

(β) Οσοι διαγράφονται.

  • Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την διαγραφή ενός μέλους μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, εφ΄όσον υπάρχει σοβαρός λόγος, συστηματική απειθαρχία ή ασέβεια προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή καθυστέρηση της συνδρομής περισσότερο από τρία (3) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Α. 1. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαίωμα αλλά και καθήκον να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

2. Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, έχουν το δικαίωμα :

α) Να λαμβάνουν μέρος στις εργασίες των Γ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σ' αυτές και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεών τους, δια της ψήφου τους.

β) Να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις λειτουργίες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Εταιρείας.

γ) Ν' απολαμβάνουν όλων των εκ της ιδιότητος των μελών της Εταιρείας απορρέοντων απ' αυτό το καταστατικό δικαιωμάτων.

δ) Να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της Εταιρείας .

ε) Να εκλέγουν και εκλέγονται σ' όλα τα όργανα διοίκησης ή αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού.

στ) Να ελέγχουν, ν' ανακαλούν και να παύουν τα όργανα διοίκησης ή αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης της Εταιρείας.

ζ) Να αιτούνται τη σύγκληση των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος.

η) Γενικά έχουν κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται σ' αυτά από το καταστατικό αυτό ή και από το νόμο ή και από νόμιμες αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας.

Β. Τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία αλλά μπορούν να συμμετέχουν στις επιστημονικές συνεδρίες και τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας δίχως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δίχως δικαίωμα ψήφου.

Γ. Τα Επίκουρα και Αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη χωρίς όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δίχως δικαίωμα ψήφου.

Δ. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα εισόδου στις δημόσιες συνεδριάσεις και τις διαλέξεις της Εταιρείας, ως και το δικαίωμα να προτείνουν κάθε τι που κρίνεται εποικοδομητικό για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο αποφαίνεται σχετικά.

Ε. Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη της Εταιρείας υποχρεώνονται :

α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

β) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

γ) Να συμμετέχουν ενεργώς σε όλες τις λειτουργίες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Εταιρείας.

δ) Να τηρούν τις καταστατικές διατάξεις, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων διοικήσεως της Εταιρείας, καθώς επίσης να τηρούν τους νομικούς και ηθικούς κανόνες της Ιατρικής Δεοντολογίας.

ε) Να επιδεικνύουν αλληλεγγύη προς τα άλλα μέλη της Εταιρείας.

στ) Ν' αναλαμβάνουν κάθε συλλογικό ή αντιπροσωπευτικό καθήκον το οποίο τους αναθέτουν τα όργανα διοικήσεως της Εταιρείας.

ζ) Να ενεργούν κατά τρόπο εξυπηρετούντα τους σκοπούς της Εταιρείας και να παραλείπουν γενικώς ο,τιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντά της (υποχρέωση πίστεως).

η) Γενικά να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της διοικήσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

Πειθαρχικά παραπτώματα μελών της Εταιρείας και του Δ.Σ. αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μελών.

Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Εταιρείας, καθ' ων επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις είναι τα κάτωθι :

1) Κάθε υπό του μέλους της Εταιρείας παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά του μέλους βλάπτουσα ή θέτουσα εν αμφιβόλω τα συμφέροντα της Εταιρείας.

3) Η επανειλημμένη παράλειψη εκπλήρωσης των εν γένει υποχρεώσεών του ως μέλους του Σωματείου.

Οι κυρώσεις κατά του παραβάτου μέλους του Σωματείου είναι :

· Επίπληξη του μέλους.

· Αναστολή ιδιότητος μέλους

· Διαγραφή του μέλους.

Προ πάσης επιβολής κυρώσεως καλείται το μέλος σε απολογία ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, τασσομένης προθεσμίας ενός μηνός και συγκεκριμένως έως την επόμενη πρώτη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την χρονική διάρκεια της αναστολής ιδιότητος μέλους.

Η πειθαρχική εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ασκείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα αυτά ως άνω ως προς τα μέλη της Εταιρείας αναφερόμενα.

Ως κυρώσεις κατά των παραβατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλονται :

α) επίπληξη και

β) έκπτωση από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή και του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Αποφασιστικά όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι :

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (συντομογραφικά Δ.Σ.)

β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (συντομογραφικά Ε.Ε.)

γ) Η Γενική Συνέλευση (συντομογραφικά Γ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 10

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα , τον Ταμία και τέσσερις (4) Συμβούλους.

(β) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(γ) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ανά τριετία με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν αριθμό ψήφων μικρότερο εκείνου των εκλεγομένων μελών, θεωρούνται αναπληρωματικοί και κατά σειρά επιτυχίας καλούνται να καταλάβουν τη θέση μέλους, που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(δ) Τη θέση του Προέδρου μπορεί να κατέχει το ίδιο πρόσωπο για δύο συνεχείς τριετίες. Για τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχει δέσμευση.

(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το ανώτερο από την εκλογή, από τον πρώτο επιτυχόντα (πλειοψηφίσαντα) και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των εκλεγμένων μελών, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. Αν μεταξύ των εκλεγέντων μελών δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται αυθημερόν, οότε είναι έγκυρος και δια της σχετικής μόνο πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Τα υπόλοιπα μέλη κααταλαμβάνουν θέση Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 11

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Διοικεί την Εταιρεία και φροντίζει με κάθε τρόπο για την επιτυχία του σκοπού και των στόχων της.

(β) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας.

(γ) Προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό του Σωμτείου και έχει την ευθύνη για την τήρηση του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

(δ) Ενεργεί για την εγγραφή ή διαγραφή μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό.

(ε) Διοργανώνει επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Εταιρείας.

(στ) Φροντίζει για την έκδοση και διάδοση των πρακτικών των επιστημονικών εκδηλώσεων και των άλλων εντύπων της Εταιρείας.

(ζ) Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ενδίκου μέσου και μπορεί να συστήσει επιτροπή διαιτησίας για επίλυση διαφορών ανάμεσα στα μέλη, η απόφαση της οποίας είναι δεσμευτική για τα μέλη.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη της Εταιρείας και μπορεί να επιβάλλει τις ποινές της επίπληξης και της πρόσκαιρης αποβολής , ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων και των παραβιάσεων του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή εν γένει της νομοθεσίας που ισχύει για τα Σωματεία. Της επιβολής οιασδήποτε ποινής πρέπει να προηγείται ενημέρωση του θιγομένου. Επίσης το Διοικητό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

Γ. Πειθαρχική εξουσία κατά μέλους του Διοικητικού Συμουλίου ασκεί η Γενική Συνέλευση, που μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης ή της έκπτωσης από το αξίωμα ή ακόμα και τη διαγραφή του από την Εταιρεία.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του μπορεί να παυθεί από έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία είναι παρόντα τα 2/3 των τακτικών μελών της Εταιρείας και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων μελών. Η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γι΄αυτό το σκοπό γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη στιγμή που αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρείας. Σε περίπτωση ολογωρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το ανωτέρω ένα τρίτο (1/3) των Τακτικών μελών της Εταιρείας μπορεί να συγκαλέσει την Εκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου με την παραπάνω διαδικασία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλή υποχρεωτικά εντός δεκαπενθημέρου νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Μέλος της Εταιρείας που τιμωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με επίπληξη ή πρόσκαιρη αποβολή, έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτή έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία να αποφασίσει την επικύρωση της ποινής που επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τη μετατροπή ή την ακύρωσή της.

ΣΤ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού αδικαιλογήτως, εκπίπτει της θέσης του, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό, ο οποίος λαμβάνει θέση τακτικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Εκτακτες συνεδριάσεις γίνονται όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί μετά από έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και η σύγκλησή του πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου νομίμως συντελούνται με τηλεδιάσκεψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα (άλλως λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση) τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του), μεταξύ των οποίων απαραιτήτως συγκαταλέγονται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται σε βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του Προέδρου του ή μετά από αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του, μπορεί να παραπέμψει υπό συζήτηση θέματα στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητες Προέδρου - Αντιπροέδρου - Αναπλήρωση τούτων

· Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση διά του Γενικού Γραμματέα. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, σε όλες τις επιτροπές της Εταιρείας καθώς και σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός από εκείνες που λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα του.

(β) Φροντίζει για την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού και υπογράψει τα εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρείας και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

(γ) Συντάσσει ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στον αιτούντα και τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπόμενους.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 13

Ο Γενικός Γραμματέας:

(α) Φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία της Εταιρείας,

(β) Διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας, αφού συμβουλευθεί τον Πρόεδρο, παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα και τα έντυπα που στέλνονται στην Εταιρία και τηρεί με ευθύνη το πρωτόκολλο των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται καθώς και το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

(γ) Με εντολή του Προέδρου καλεί, με όλους τους τύπους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις καθώς και τα μέλη της Εταιρείας σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(δ) Εκτελεί χρέη Γενικού Γραμματέα των οργανωτικών επιτροπών όλων των επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας.

(ε) Επιβλέπει την εκτύπωση κάθε δημοσιεύματος της Εταιρείας.

Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ο Ειδικός Γραμματέας:

(α) Συντάσσει και διαβάζει προς έγκριση τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

(β) Φροντίζει να υπογράφονται τα πρακτικά αυτά από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Ταμίας:

(α) Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία της Εταιρείας.

(β) Ο ίδιος αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιταγή στο όνομά του ή με σύστημα χρεωστικών καρτών μέσω Τράπεζας ή με εισπράκτορα της εκλογής του και με δική του ευθύνη για κάθε ζημία ή παράλειψη, εισπράττει κάθε τι που οφείλεται στην Εταιρεία, καθώς και το δικαίωμα εγγραφής των μελών, με διπλότυπες αποδείξεις.

(γ) Ενεργεί τις αναγκαίες πληρωμές με εντολή του Προέδρου.

(δ) Αν η περιουσία της Εταιρείας υπερβαίνει ορισμένο χρηματικό ποσό, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να καταθέσει το παραπάνω σε Ελληνική Τράπεζα, στο όνομα της Εταιρείας. Για ανάληψη χρημάτων απαιτείται υπογραφή του Ταμία και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Εταιρείας.

(ε) Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο ταμείου, που πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και να έχει σφραγισθεί με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Επίσης τηρεί οποιαδήποτε άλλα λογιστικά βιβλία που τυχόν προβλέπονται από το Νόμο για τα Σωματεία.

(στ) Υποχρεούται να υποβάλλει στο τέλος κάθε μήνα , στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναλυτική κατάσταση όλων των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας. Στην αρχή κάθε χρόνου, ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγουμένου έτους καθώς και λεπτομερή λογοδοσία για τη διαχείρισή του. Επίσης υποβάλλει κατάσταση των μελών που δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά, προς τα οποία και αποστέλλει υπόμνηση.

(η) Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλονται υποχρεωτικά και έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

(θ) Ο νεοεκλεγείς Ταμίας παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από τον απερχόμενο Ταμία κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, καθώς και τα διπλότυπα εισπράξεων - πληρωμών, τιμολόγια, αποδείξεις και λοιπά έγγραφα οικονομικού περιεχομένου.

(ι) Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι Σύμβουλοι:

Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 17

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται κάθε τριετία (3ετία) από τη Γενική Συνέλευση, συγχρόνως με το Δ.Σ.

Η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει και ισάριθμα (3) αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής λήγει και τον ίδιο χρόνο κατά τον οποίο λήγει και η θητεία του Δ.Σ. Τα μέλη της επιτροπής εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τις εκλογές εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και συντάσσουν πρακτικό που επιδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εάν παραιτηθούν ένα ή δύο μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την καλή διαχείριση, επιβλέπει να τηρούνται οι νόμοι του Κράτους, οι διατάξεις του καταστατικού και οι αποφάσεις τον Γενικών Συνελεύσεων.

4. Δύναται να λαμβάνει γνώση της ταμειακής καταστάσεως, κάθε μήνα, αλλά και να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ελέγχει την κατάσταση και το περιεχόενο του ταμείου οποτεδήποτε.

5. Ασκεί κατ' έτος έλεγχο στη διαχείριση του ταμείου του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υποχρεούται να της δώσει όλα τα σχετικά με την διαχείριση του ταμείου της Εταιρείας.

6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση να υποβάλλει έκθεσή της με παρατηρήσεις, για το παρελθόν διαχειριστικό έτος της Εταιρείας, η οποία πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα κεφάλαια της έκθεσης λογοδοσίας που συντάσσεται από το Δ.Σ. και αναφέρονται σε οικονομικές πράξεις.

7. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, όταν πρόκειται για έλεγχο σε παρουσιαζόμενες ανωμαλίες στην διαχείριση και τη διοίκηση της Εταιρείας που έχουν οικονομικές γι' αυτήν συνέπειες, ζητεί με αίτησή της προς το Δ.Σ. την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούμενη να προτείνει τακτικό και έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από εξωτερικούς, αναγνωρισμένους Ελεγκτές.

Αυτή η αίτηση είναι έγκυρη, εάν υπογράφεται από δύο τουλάχιστον μέλη της Ε.Ε. και αναφέρει την ημερήσια διάταξη της συγκληθησομένης Συνέλευσης.

8. Εάν δεν συγκληθεί αυτή η γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης της Ε.Ε., τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλεί η ίδια την Συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία αναφέρονται στην αίτησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως οι εφ' εξής λαμβανόμενες αποφάσεις τούτου (του Δ.Σ.) είναι αυτοδικαίως άκυρες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 18

(α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ακόμα και για θέματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να μετέχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, που είναι ταμειακώς ενήμερα, ενώ η παρουσία άλλων προσώπων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια των τακτικών μελών της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης.

Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες.

(β) Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς μνημονεύονται στο παρόν και στις οποίες προβλέπεται ειδικώς αυξημένη απαρτία. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη προσδιορισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική μέσα σε δέκα (10) ημέρες, με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη. Η δεύτερη επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

(γ) Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι έγγραφες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, αποστέλλονται στα μέλη δέκα (10) ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση και περιλαμβάνουν το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης, καθώς και την ημερήσια διάταξη.

(δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ειδικώς μνημονεύονται στο παρόν για τις οποίες απαιτείτι αυξημένη πλειοψηφία. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και με ειδική περί τούτου απόφαση για κάθε περίπτωση, οι ψηφοφορίες είναι είτε φανερές με ονομαστική κλήση ή με ανύψωση του χεριού είτε μυστικές με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση που ψηφοφορίας για ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, μέλη ή μη της Εταιρείας, η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 19

(α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάρτιο και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σ΄αυτή γίνεται ενημέρωση των μελών για όσα έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο στο χρόνο που πέρασε και για όσα προγραμματίζει να πράξει στον χρόνο που αρχίζει.

(β) Κάθε τρία χρόνια που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση έχει απολογιστικό και εκλογικό χαρακτήρα γιατί σ΄αυτή τα παριστάμενα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η πρόσκληση για την απολογιστική και εκλογική Γενική Συνέλευση γίνεται με την αναγγελία των εκλογών. Στην εκλογική Γενική Συνέλευση, και κατά την έναρξή της, εκλέγεται Πρόεδρος αυτής και γίνεται απολογισμός του διοικητικού και οικονομικού έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποχωρεί, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιροπής και υποβάλλονται προς έγκριση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης συντάσσει πρακτικό και το παραδίδει προς τον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλόυ, όταν προκύψει επείγον θέμα ή όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή ή όταν ζητηθεί εγγράφως (με αίτηση απευθυνομένη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποστέλλεται σε αυτό με συστημένη επιστολή) από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των τακτικών μελών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημςε΄ψν από τότε που η αίτηση για τη σύγκλησή της παρελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20

Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια με ψηφοφορία κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(α) Το Διοικητικό Συβούλιο αποστέλλει έγκαιρα επιστολή στα Τακτικά μέλη και τους ανακοινώνει την ημερομηνία των εκλογών καιτις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

(β) Οι υποψήφιοι αποστέλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και ειδοποιούνται άμεσα (τηλεφωνικά ή δια τηλεομοιοτυπίας) για την παραλαβή της αιτήσεώς του. Η υποψηφιότητα ενός μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να υποβληθεί όχι μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο, αλλά και από άλλα, δύο τουλάχιστον, μέλη της Εταιρείας, εφ΄όσον η αίτηση υποψηφιότητας προσυπογράφεται και από τον προτεινομενο.

(γ) Σε περίπτωση που δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τα μέλη για υποβολή υποψηφιοτήτων, επαναπροκηρύσσονται εκλογές μέσα σε τέσσερις (4) μήνες.

(δ) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την προετοιμασία των εκλογών, ήτοι ψηφοδέλτια, φακέλλους, κάλπη κοκ. Το ψηφοδέλτιο είναι ένα, ενιαίο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, χρώματος λευκού.

(ε) Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει ρητώς μνημονεύεται στην πρόσκληση της Συνελεύσεως, η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται, για όσα μέλη το επιθυμούν, ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά . Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις διά των οποίων θα διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

(στ) Την ημέρα των εκλογών, κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση, το σώμα εκλέγει εκ των παρισταμένων μελών τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής και δύο μέλη.

(ζ) Οσα από τα παρόντα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου ψηφίζουν τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου από έναν έως εννέα για το Διοικητικό Συμβούλιο και από έναν έως τρεις για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ακολούθως καταχωρούνται στην κατάσταση όσον ψήφισαν. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας , η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, και καταμετρά τις ψήφους. Περαιτέρω η Εφορευτική επιτροπή ανοίγει τους φακέλλους και καταμετρά τις ψήφους που τυχόν εστάλησαν ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά. Οι εκ των μελών ψηφίσαντες ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά καταχωρούνται σε ειδικές καταστάσεις ψηφιστάντων.

Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την καταμέτρηση, συντάσσει τους πίνακες των αποτελεσμάτων και τέλος ο Πρόεδρος αυτής αναγγέλλει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τους επιτυχόντες όπως και τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας από αυτούς.

(η) Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει καταστάσεις των μελών που ψήφισαν.

(θ) Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά των εκλογών και τα παραδίδει στον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Τροποποίηση του καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Τη σχετική απόφαση πρέπει να πάρει η Εταιρεία σε έκτακτη ειδική Γενική Συνέλευση, που θα έχει συγκληθεί ειδικά γι΄αυτό το σκοπό με την απαρτία του άρθρου 18 παράγραφος β του παρόντος, και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 22

Διάλυση της Εταιρείας μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα έχει συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απαρτία τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών της Εταιρείας και αυξημένη πλειοψηφία πάλι των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται όπου αποφασίσει η έκακτη ειδική Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοφία (κοινωφελές ίδρυμα, ερευνητικό κέντρο ή άλλα Σωματεία ή Ιδρύματα που υπηρετούν παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί σωματείων και τις σχετικές περί σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του εισαγωγικού αυτού νόμου.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 23 άρθρα και συνετάγη στην Αθήνα στις 7 Ιανουαρίου 2014.